BRA ATT VETA

Räntefördelning
I inkomst av näringsverksamhet kan efter ansökan del av överskottet beskattas som kapitalinkomst med endast 30% i skatt (positiv räntefördelning). Vid kapitalunderskott däremot ökas beskattningsbara underlaget med vad som motsvarar ränta på kapitalunderskottet. Negativ räntefördelning måste alltid göras medan positiv räntefördelning kan sparas till nästa år.
Företagsform
All näringsverksamhet som en person bedriver som enskild näringsverksamhet slås samman vid beskattningen. Detta innebär att man kan kvitta underskott i en rörelse mot vinst i en annan. Detta gäller dock inte inkomster och förluster i olika handelsbolag som personen är delägare i. Kvittning kan inte heller ske mellan inkomster och förluster i enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Förluster får istället sparas till kommande år. Detta innebär att det i vissa fall kan vara fördelaktigt att bedriva all verksamhet som enskild näringsverksamhet alternativt att lägga all verksamhet i ett och samma handelsbolag eller aktiebolag.
Periodiseringsfond
Man kan i inkomst av näringsverksamhet göra avsättning till periodiseringsfond med 30% av vinsten. För juridiska personer (AB mfl) gäller 25%. Avsättningen måste återföras till beskattning senast fem år efter avsättningsåret. Avsättning kan göras varje år och varje års avsättning behandlas som en separat fond.
Expansionsmedel
Vid deklaration av näringsverksamhet (enskild firma/HB/KB) har man under vissa förutsättningar möjlighet att sätta av en del av det redovisade överskott till expansionsmedel och då endast betala 28% i skatt på den del som avsätts. Reglerna har tillkommit för att man ska kunna bygga upp kapital i företaget på samma sätt som i ett aktiebolag.

Avsättning kan ske av den överskottsdel som man inte tar ut och konsumerar utan som man låter stå kvar i företaget.

Exempel:
Rörelsen redovisar 175.000 kr i överskott. Du har under året tagit ut och konsumerat 150.000 kr. Du kan då sätta av 25.000 kr i expansionsmedel. Du betalar full skatt på 150.000 kr (egenavg+inkomstskatt) men endast 28% i skatt på 25.000 kr. Du skjuter skatten på framtiden. Den dag du tar ut pengarna får du betala full skatt och egenavgifter på beloppet, men får samtidigt skattereduktion med det belopp man tidigare betalat i skatt på avsättningen (28%).
Inkomstuppdelning makar
När man deklarerar inkomst av näringsverksamhet kan inkomsten fördelas mellan makarna även om bara en står som ägare. Den del av överskottet som den medhjälpande maken ska deklarera för får inte överstiga marknadsmässig ersättning. Om ersättningen per timme har beräknats till ett belopp över 75 kr bör man ange beräkningsgrunderna i deklarationen. Tid för representation och telefonpassning får inte medräknas. Med ersättningen per timme avses inkomsten efter avsättning för egenavgifter.
Pensionspremier
Den som bedriver näringsverksamhet i enskild firma kan yrka avdrag i rörelse-deklarationen för betalda pensionspremier. bl a utöver avdrag med ett halvt basbelopp yrka avdrag med 35% av inkomsten under året före egenavgifter upp till 20 basbelopp.
Möjlighet till avsevärt högre avdragsgilla ersättningar får du om du vill pensionera dig före 65 års ålder genom så kallade "köpa-ikapp-försäkringar".
Utdelning
Från och med 1 jan 2006 kan skattefri utdelning till aktieägare i onoterat bolag inte längre beräknas och sparas. Dock får den enl K10-blanketten hittills sparade skattefria utdelningen delas ut under en kommande fyraårsperiod. Men eftersom den inte längre räknas upp med ränta, så finns det ingen anledning att vänta med uttaget. Beräkningsunderlagen för kapitalbeskattad utdelning förändras också från 1 jan 2006. För de flesta aktieägare i bolag med löner upp till ca 700.000 kr är möjligheterna till utdelning gynnsammare. För bolag med många anställda och stora lönebelopp blir de nya reglerna mycket gynnsamma för aktieägare.

Traktamenten 2010
Numera kan även rörelseidkare i enskild firma och HB/KB få avdrag för traktaments-kostnader enl schablon. Har du rest i tjänsten och övernattat minst 5 mil från den vanliga verksamhetsorten har du rätt att göra avdrag för ökning av levnadskostnaderna. Obs att du måste ha övernattat. Skattefri ersättning 210 kr per heldag, 105 kr för halv. Som hel dag räknas även avresedagen om resan har påbörjats före kl 12.00, och hemkomstdagen om resan har avslutats efter kl 19.00. I annat fall medges avdrag för halv dag 105 kr för avrese- respektive hemkomstdagen. Har du haft traktamenten för tjänsteresa på samma arbetsställe så får du efter tre månader där yrka avdrag för faktiska merkostnader - ingen schablon.

För logi under resa enl ovan medges avdrag med antingen faktisk kostnad enl kvitto som den anställde själv har betalat, eller om kvitto saknas, med 105 kr per natt (nattschablon).

Arbetsgivare som betalar ut dagtraktamente som överstiger avdragsgilla schablonbelopp skall behandla den överskjutande delen som lön. Detta innebär att arbetsgivaren skall göra avdrag för preliminärskatt och betala arbetsgivaravgifter på den överskjutande delen samt redovisa denna som lön på kontrolluppgiften.

INVENTARIER
Maskiner, inventarier, fordon etc skall som grundregel redovisas på tillgångskonton. Kostnadsavdrag får sedan ske årligen i samband med bokslutet genom så kallade värdeminskningsavdrag. Det finns emellertid några "lättnadsregler". Om den ekonomiska livslängden är mindre än tre år, skall du kostnadbokföra anskaffningen direkt. Obs dock att dator med kringutrustning inte anses som direkt avdragsgill. Därtill, om anskaffningen exkl moms uppgår till under 20.000 kr, så anses den som "inventarier av mindre värde" och får kostnadsredovisas direkt, trots att livslängden överstiger tre år.

 


Frågor eller kommentarer ulf.to@telia.com
Skapad av webomedia99 ©.Michael Kors Väskor Michael Kors Väskor Väskor Michael Kors Michael Kors Väskor Väskor Louis Vuitton Oakley solglasögon Oakley solglasögon Balenciaga Borse MCM Tasche Michael Kors Taschen Michael Kors Schweiz Gucci Taschen Sac Balenciaga