Kom-Ihåg-Lista för bokslut

Starta med att skriva ut en blankett på A4 kolumnpapper där du fyller i överskrift "Årsboksspecifikation" (ÅBS), samt därunder företagets namn, bokslutsdag, och utrymme för "konto". Därefter kopierar du detta i behövligt antal ex och fyller i dem enl anvisningarna nedan. Revisorn/bokföringsbyrån kommer att bli glada för hjälpen. Dessutom sparar du in en hel del kostnader genom ditt eget arbete. Sänd ett email med namn och adress så får du ett blankettexemplar gratis med posten.

Kassa
Räkna samman företagets kontanta medel per bokslutsdagen. Skriv ut ett intyg på A4-papper, exempel: Härmed intygas att kassan per 2004-12-31 uppgick till 4.531 kr. Kilafors den 31 dec 2004
Sigge Stark

Postgiro
Kopiera in kontoutdraget per bokslutsdagen och det första kontoutdraget efter bokslutsdatum på ÅBS-blanketten. Glöm ej bokföra årsräntan.

Bank
Begär så kallad engagemangsbesked av banken. Där framgår uppgift om saldon, upplupen ränteskuld/fordran samt lämnade säkerheter, företagsinteckningar, borgen m m per bokslutsdagen, vilka uppgifter behövs både för bokslutet och för revisionen.

På ÅBS'en skriver du in bankens kontosaldo per bokslutsdagen (kopia på bankbesked bifogas ÅBS). Därunder redovisar du i bokföringen men ej av banken bokförda uttag/insättningar. När du därefter summerar skall det stämma med bokföringens uppgifter om kontobehållning per bokslutsdagen.

Kundfordringar
Specificera på ÅBS de kundfordringar som finns obetalda per bokslutsdagen. De uppgifter som erfordras är Kundens namn, Fakturanr/datum eller journalnr, fordran inkl moms. Gärna även med separat kolumn för att notera betalningsverifikation under nya året. Konstaterade kundförluster skall skrivas bort och utg moms därpå avräknas.

Interimsfordringar
Förteckna alla interimsfordringar, d v s förutbetalda kostnader som avser nästkommande år. T ex hyror, företagsförsäkringar, billeasing, bilförsäkringar, hyra av inventarier, årsbonus från leverantör, pensionsförsäkringar etc.

Varulager
Fysisk inventering av varulager görs per bokslutsdagen och specificeras till antal och värde. Det värde som åsätts (alltid exkl moms) är:
lägst av priset vid inköpstillfället - eller om återanskaffningspriset är lägre, det lägsta av dessa. Kontrollera mot värdet försäljningspris minus försäljningskostnader. Varuvärdet får ej vara högre än detta.

Maskiner, inventarier, fordon
Förteckna alla inköp under året med leverantör, verif.nr, modellbeteckning, anskaffningskostnad. Slutsumman skall stämma med ökningen av kontot under året. Med hjälp av denna förteckning skall du även komplettera företagets anläggnings- register.

Leverantörsskulder
Förteckna obetalda leverantörsfakturor. De uppgifter som erfordras är lika som under kundfordringar ovan. Denna lista kan inte färdigställas förrän samtliga fakturor som är att hänföra till "gamla året" anlänt, vilket kan ta ett par veckor in på det nya året. OBS, det är inte fakturadatum som avgör rätt bokföringsår, utan vilket år varan/tjänsten levererats till ditt företag. Tex elström, telefon, bensinkostnader faktureras alltid månaden efter förbrukningen. Även om fakturadatum är månaden efter bokslutsdatum, så skall skuld och kostnad liksom ing moms tas med i bokslutet.


Bolagsskatter
Kopiera bolagets skattsedlar för preliminär skatt som berör räkenskapsåret, samt slutskattsedlarna för de två senaste åren. Dessa utgör underlag för senare beräkning av skatteskuld/skattefordran.

Löneskuld
Gör en förteckning på inarbetade ej betalda löner per bokslutsdagen för anställda. Lön för fåmansdelägare eller hans familj får inte redovisas som löneskulder.

Semesterlöneskuld
För att beräkna en korrekt semesterlöneskuld skall Du förteckna antal semesterdagar per anställd och outtagna "sparade" semesterdagar/anställd. Komplettera dagantalet med ersättning per dag = total skuld. Alternativt kan beräkningen ske med 12% på betald lön från 1 april fram till bokslutsdagen med tillägg för ev sparade semesterdagar från föreg år.

Skuld sociala avgifter
Kopiera in uppbördsdeklarationen för månaden efter bokslutsmånaden. Där framgår skulden för upplupna sociala avgifter på löner under bokslutsmånaden. Därtill skall du lägga beräknade sociala avg på upplupna löner och upplupna semesterlöneskulder.

Skuld upplupna räntekostnader
Se nedan under lån. Härtill skall läggas beräknad upplupen summa för ev utnyttjad checkräkningskredit fram till bokslutsdagen (gäller brutna år).

Övr interimsskulder
Förteckna alla interimsskulder, d v s kostnader som avserbokslutsåret men som ej faktureras förrän nästkommande år. Tex telefon, el, va, Eurocardfakturor m m.

Personalskatteskuld
Kopiera in uppbördsdeklarationen för månaden efter bokslutsmånaden. Där framgår inbetalda prel-skatter dragna från lön under bokslutsmånaden.

Lån
Kopiera senaste bokförda amorteringsavin för varje lån under bokslutsåret. Notera specificerat per lån kvarstående skuld efter senaste amorteringen. Dessa kopior utgör underlag för beräkning av ev upplupen (obetald) ränta på lån från senaste amorterings-tillfället och fram till bokslutsdagen.


Frågor eller kommentarer ulf.to@telia.com
Skapad av webomedia99


 
Michael Kors Väskor Michael Kors Väskor Väskor Michael Kors Michael Kors Väskor Väskor Louis Vuitton Oakley solglasögon Oakley solglasögon Balenciaga Borse MCM Tasche Michael Kors Taschen Michael Kors Schweiz Gucci Taschen Sac Balenciaga